24-04-2024, 01:09:22

Autor Tema: STATUT KLUBA  (Posjeta: 5111 vremena)

0 萳anova i 1 Gost pregledava ovu temu.

Offline Predsjedni箃vo kluba

  • Predsjedni箃vo
  • Trade Count: (0)
  • U鑙m polako
  • *
  • Postova: 31
  • Karma: 10
  • Spol: Mu筴i
    • Rijeka Split Zagreb
STATUT KLUBA
« u: 08-04-2017, 10:21:24 »

Na temelju 鑜anka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14) i Zakona o tehni鑛oj kulturi, 鑜. 2, na sjednici Skup箃ine Alfa Romeo Klub Hrvatska - Alfisti, odr綼noj 15. prosinca 2016. godine, donesen je


S T A T U T

ALFA ROMEO KLUBA HRVATSKA - ALFISTI
O S N O V N E    O D R E D B E

萳anak 1.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedi箃u, o zastupanju; izgledu pe鑑ta; o  ciljevima i podru鑚u(ima) djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi te gospodarskim djelatnostima sukladno zakonu; o na鑙nu osiguranja javnosti djelovanja udruge; o uvjetima i na鑙nu u鑜anjivanja i prestanku 鑜anstva, pravima, obvezama i odgovornostima te stegovnoj odgovornosti 鑜anova i na鑙nu vo餰nja popisa 鑜anova, tijelima udruge, njihovu sastavu i na鑙nu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, na鑙nu odlu鑙vanja i trajanju mandata te na鑙nu sazivanja skup箃ine u slu鑑ju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatora udruge prema potrebi; me饀sobnim pravima i obvezama udruge i ustrojstvenih oblika, prestanku postojanja udruge; o imovini, na鑙nu stjecanja i raspolaganju imovinom; o postupku s imovinom u slu鑑ju prestanka postojanja udruge, o na鑙nu rje筧vanja sporova i sukoba interesa unutar udruge te drugim pitanjima od zna鑑ja za udrugu.


萳anak 2.

Naziv Udruge je: Alfa Romeo Klub Hrvatska - Alfisti.
Skra鎒ni naziv Udruge je: Alfisti.
Sjedi箃e Udruge je u Rijeci. Odluku o adresi sjedi箃a donosi Skup箃ina.


萳anak 3.

Alfa Romeo Klub Hrvatska - Alfisti je udruga registrirana pri Uredu dr綼vne uprave Primorsko-goranske 畊panije.
Alfa Romeo Klub Hrvatska - Alfisti je neprofitna pravna osoba.


萳anak 4.

Udruga ima pe鑑t.
Pe鑑t Udruge je: okruglog oblika promjera 3 (tri) cm s upisanim tekstom uz rub koji glasi: Alfa Romeo Klub Hrvatska -Alfisti. U sredini kruga nalazi se grafika logotipa kluba u obliku za箃itnog znaka Alfa Romea.


萳anak 5.

Udrugu zastupa Predsjednik i dopredsjednici. Skup箃ina mo緀 ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.
II

CILJEVI, PODRU菾E(A) DJELOVANJA  SUKLADNO CILJEVIMA  DJELATNOSTI ( I GOSPODARSKE DJELATNOSTI) U D R U G E


萳anak 6.

Udruga je osnovana u cilju promicanja tehni鑛e kulture, razvitka i unapre餰nja marke automobila Alfa Romeo te promicanja 緄votnog stila vlasnika automobila te marke.

Udruga sukladno ciljevima Udruge djeluje na podru鑚u tehni鑛e kulture, automobilizma i sigurnosti u prometu kroz djelatnosti.


萳anak 7.

Ciljevi i djelatnosti Udruge su:

•   planiranje rada i aktivnosti Alfa kluba
•   organiziranje susreta za 鑜anova Alfa kluba i ostale vlasnike marke Alfa Romeo
•   informiranje javnosti o radu i aktivnostima Alfa kluba
•   razvijanje programa me饀narodne suradnje
•   izdavanje knjiga, 鑑sopisa i ostalih publikacija (kalendara, letaka, plakata, odjevnih i reklamnih predmeta) sa mogu鎛o规u prodaje istih svojim 鑜anovima po promotivnim cijenama, bez mogu鎛osti stjecanja dobiti za svoje 鑜anove ili tre鎒 osobe
•   
•   ja鑑nje suradnje sa srodnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje
•   okupljanje svojim programom u 鑜anstvo vlasnike vozila i ljubitelje vozila marke Alfa Romeo
•   zastupanje interesa svojih 鑜anova
•   pru綼nje informacija i razmjena iskustava u svezi nabave, servisiranja, osiguranja i za箃ite vozila marke Alfa Romeo


SAV VI〢K PRIHODA KOJI JE UDRUGA STEKLA OD PRODAJE, ORGANIZACIJE ILI NA NEKI DRUGI NA菼N, BITI 艵 U POTPUNOSTI ISKORI㏕ENI ZA OSTVARENJE CILJEVA UDRUGE


萳anak 8.

Djelovanje udruge je javno. Javnost djelovanja Udruge ostvaruje se na na鑙ne utvr餰ne Statutom, poimence:

●   pravodobnim izvje规ivanjem 鑜anstva o radu Udruge i zna鑑jnim doga餫jima, pisanim izvje规ima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan  na鑙n,
●   putem medija.


III

萀ANSTVO U UDRUZI

萳anak 9.

萳anom Udruge mo緀 postati svaka fizi鑛a i pravna osoba.
Za osobu mla饀 od 14 godina pisanu izjavu o u鑜anjivanju u udrugu daje zakonski zastupnik ili skrbnik, a za maloljetnu osobu s navr筫nih 14 godina zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost.


萳anak 10.

萳anom Udruge se postaje ispunjavanjem pristupnice upisom u popis 鑜anova koji vodi tajnik Udruge.
Popis 鑜anova vodi se elektroni鑛i putem programskog su鑕lja i obvezno sadr緄 podatke o osobnom imenu (nazivu) 鑜ana, nadimku, OIB-u, datumu ro餰nja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji 鑜anstva te datumu prestanka 鑜anstva u udruzi.
Svaki 鑜an je du綼n na pristupnici istaknuti svoju adresu, kontakt broj telefona i e-mail adresu. Udruga se obvezuje kako podatke ne鎒 proslje餴vati tre鎖m stranama bez prethodne suglasnosti 鑜ana na kojeg se proslje餴vanje odnosi.
Popis 鑜anova uvijek je dostupan na uvid svim 鑜anovima i nadle緉im tijelima na njihov zahtjev.                                                         
                                                       
萳anak 11.

Visinu godi筺je 鑜anarine odre饀je Skup箃ina udruge.
Skup箃ina mo緀 dodijeliti po鑑sno i jubilarno 鑜anstvo.


萳anak 12.

Prava, obveze i odgovornosti 鑜anova su:
       
●   bavljenje aktivnostima Udruge,
●   sudjelovanje u upravljanju poslovima Udruge,
●   鑥vanje i podizanje ugleda Udruge,
●   鑥vanje materijalnih dobara i izvr筫nje preuzetih obveza,
●   pla鎍nje 鑜anarine
       

萳anak 13.

萳anstvo u Udruzi prestaje:
●   dragovoljnim istupom,
●   nepla鎍njem 鑜anarine
●   isklju鑕njem

萳an se bri筫 iz Registra 鑜anova bez posebne odluke ako mjesec dana od datuma za obnovu 鑜anstva  ne plati 鑜anarinu za teku鎢 godinu.
Odluku o isklju鑕nju 鑜ana iz Udruge donosi Predsjednik. Isklju鑕ni 鑜an ima pravo u roku od 15  dana, ra鑥naju鎖 od dana dostave odluke, podnijeti 綼lbu Skup箃ini Udruge.
Skup箃ina je du緉a rije筰ti 綼lbu u roku od 30 dana, ra鑥naju鎖 od dana dostave 綼lbe. Odluka Skup箃ine Udruge o isklju鑕nju je kona鑞a.


萳anak 14.

STATUSNE PROMJENE
Udruga se mo緀 pripojiti, spojiti ili podijeliti, (sve prema zakonu o udrugama).
Udruge se mogu udru緄vati u savez, zajednicu, mre緐, koordinaciju ili drugi oblik udru緄vanja neovisno o podru鑚u svoga djelovanja i slobodno utvr餴vati naziv toga oblika udru緄vanja.
Odluku o udru緄vanju donosi Skup箃ina.


IV

RJE〢VANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

萳anak 15.

Napomena: statutom udruga sama odre饀je na鑙ne rje筧vanja sporova, 箃o se smatra sukobom interesa te na鑙n njihova rje筧vanja.

V.

TIJELA UDRUGE

萳anak 16.

Tijela Udruge su:

●   Skup箃ina
●   Predsjednik
●   Dopredsjednici (2)


SKUP㏕INA

萳anak 17.

Skup箃ina je najvi筫 tijelo upravljanja Udrugom. Skup箃inu udruge 鑙ne svi 鑜anovi udruge ili njihovi predstavnici izabrani na na鑙n propisan statutom udruge.


萳anak 18.

Skup箃ina udruge:
– usvaja statut udruge i njegove izmjene i dopune
– bira i razrje筧va osobe ovla箃ene za zastupanje, osim ako statutom nije propisano da osobe ovla箃ene za zastupanje bira i razrje筧va drugo tijelo udruge koje bira skup箃ina
– bira i razrje筧va druga tijela udruge, ako statutom nije druk鑙je propisano
– odlu鑥je o udru緄vanju u saveze, zajednice, mre緀 i druge oblike povezivanja udruga
– usvaja plan rada i financijski plan za sljede鎢 kalendarsku godinu i izvje规e o radu za prethodnu kalendarsku godinu
– usvaja godi筺je financijsko izvje规e
– odlu鑥je o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine udruge
– donosi odluku o statusnim promjenama
– te odlu鑥je i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvr餰na nadle緉ost drugih tijela udruge.

Redovne sjednice skup箃ine odr綼vaju se u roku propisanom statutom, a izvanredne prema potrebi.

Skup箃ina mo緀 biti redovita, izborna i izvanredna. Skup箃ina redovito zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skup箃ine odr綼va svake 鑕tiri godine.

Sjednice Skup箃ine saziva Predsjednik Udruge na vlastitu inicijativu.
U odluci o sazivanju Skup箃ine Predsjednik utvr饀je dnevni red sjednice, te dan i mjesto odr綼vanja sjednice.
Predsjednik je du綼n sazvati sjednicu Skup箃ine kada to zatra緄 najmanje 1/3 鑜anova Udruge.
U svom zahtjevu za sazivanje Skup箃ine predlagatelji su obavezni predlo緄ti dnevni red sjednice.
Predsjednik saziva sjednicu prema predlo緀nom dnevnom redu predlagatelja a ako je ne sazove u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 5. ovoga 鑜anka, sazvat 鎒 je predlagatelj (odluka treba sadr綼vati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan odr綼vanja sjednice).


萳anak 19.

U slu鑑ju isteka mandata tijelima Udruge, Skup箃inu udruge saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga ili 5 (pet) 鑜anova udruge koji su upisani u popis 鑜anova prije isteka mandata tijelima Udruge.


萳anak 20.

Sjednici Skup箃ine predsjedava Predsjednik Udruge. U odsutnosti Predsjednika, Skup箃ina 鎒 na po鑕tku sjednice javnim glasovanjem odrediti  osobu koja predsjedava sjednicom.
O radu sjednice vodi se zapisnik, kojeg potpisuje zapisni鑑r, koji se trajno 鑥va u arhivi Udruge.


萳anak 21.

Skup箃ina odlu鑥je pravovaljano ako je nazo鑞a jedna tre鎖na svih 鑜anova Skup箃ine udruge/kluba, a odluke donosi ve鎖nom glasova nazo鑞ih 鑜anova.


萳anak 22.

Skup箃ina udruge:
•   utvr饀je politiku rada Udruge,
•   usvaja statut udruge i njegove izmjene i dopune,
•   usvaja plan rada i financijski plan za sljede鎢 kalendarsku godinu i izvje规e o radu za prethodnu kalendarsku godinu
•   usvaja godi筺je financijsko izvje规e,
•   donosi druge akte i odluke va緉e za rad Udruge,
•   odlu鑥je o promjeni ciljeva i djelatnosti te obavljanju gospodarskih djelatnosti
•   odlu鑥je o udru緄vanju u saveze, zajednice, mre緀 i druge oblike povezivanja udruga,
•   bira i razrje筧va osobe ovla箃ene za zastupanje (npr. predsjednika, dopredsjednika     i tajnika)
(Napomena: Skup箃ina mo緀 statutom ovlastiti neko drugo tijelo kojeg ona bira da bira i razrje筧va osobe ovla箃ene za zastupanje)
•   bira i razrje筧va druga tijela udruge
•   bira i razrje筧va arbitra緉o vije鎒 i donosi pravilnik o njegovom radu   
•   imenuje i opoziva likvidatora udruge,
•   daje smjernice za rad udruge,
•   odlu鑥je o 綼lbama 鑜anova na odluke o isklju鑕nju iz Udruge,
•   odlu鑥je o prestanku rada Udruge i raspodjeli preostale imovine udruge,
•   donosi odluku o statusnim promjenama (pripajanju, spajanju i podjeli udruge),
•   donosi odluku o osnivanju ustrojstvenih oblika     
(Napomena: Skup箃ina mo緀 statutom ovlastiti neko drugo tijelo udruge za dono筫nje odluke o pravnoj osobnosti ustrojstvenih oblika za svaki pojedini ustrojstveni oblik)
•   odlu鑥je i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvr餰na nadle緉ost drugih tijela udruge.


PREDSJEDNIK

萳anak 23.

Izvr筺e funkcije i druge poslove odre餰ne ovim Statutom obavlja Predsjednik Udruge.
Predsjednika Udruge bira Skup箃ina Udruge na mandat od 鑕tiri godine.


萳anak 24.

Predsjednik:
•   zastupa Udrugu,
•   saziva Skup箃inu Udruge,
•   rukovodi radom Skup箃ine Udruge,
•   vodi poslove udruge sukladno odlukama skup箃ine,
•   odgovoran je za podno筫nje Skup箃ini prijedloga godi筺jeg financijskog izvje规a,
•   utvr饀je prijedlog Statuta,
•   predla緀 program rada Skup箃ini na razmatranje i  prihva鎍nje,
•   brine o izvr筫nju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skup箃ine Udruge,
•   upravlja imovinom Udruge,
•   podnosi izvje规a o radu Udruge Skup箃ini Udruge,
•   brine se o upoznavanju javnosti s radom Skup箃ine Udruge,
•   sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za ra鑥n udruge
•   dostavlja zapisnik s redovne sjednice skup箃ine nadle緉om uredu koji vodi registar
•   donosi odluku o isklju鑕nju 鑜ana iz udruge,
•   obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima udruge.

萳anak 25.

Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Skup箃ini Udruge.
Predsjednik podnosi Skup箃ini Udruge godi筺je izvje规e o svom radu.
Predsjednik i Dopredsjednici svoj rad obavljaju isklju鑙vo volonterski i bez ikakve naknade.


DOPREDSJEDNICI - 2

萳anak 26.

U slu鑑ju odsutnosti ili sprije鑕nosti, Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje Dopredsjednik (stariji po 鑜anstvu u udruzi).
Dopredsjednike Udruge bira Skup箃ina Udruge na mandat od 鑕tiri godine.萳anak 27.

Za rad u pojedinim podru鑚ima djelovanja Udruge Skup箃ina/ Predsjednik ili drugo izvr筺o tijelo mogu osnovati stalne i povremene komisije ili druga radna tijela Udruge.
Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvr饀je  se njihov sastav, zada鎍, vrijeme za koje se osnivanju i odgovornost za obavljanje poslova.


VI.

IMOVINA, NA菼N STJECANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM UDRUGE

萳anak 28.

Imovinu Udruge 鑙ne:

•   nov鑑na sredstva koja je udruga stekla uplatom 鑜anarina, dobrovoljnim prilozima i darovima,
•   nov鑑na sredstva koja udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojim se ostvaruju ciljevi, obavljanjem djelatnosti, financiranjem programa i projekata udruge iz dr綼vnog prora鑥na i prora鑥na jedinica lokalne i podru鑞e (regionalne) samouprave te fondova i/ili iz inozemnih izvora,
•   nekretnine i pokretne stvari udruge,
•   druga imovinska prava.

Udruga mo緀 raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanjem djelatnosti odre餰nih statutom udruge, u skladu sa zakonom.


萳anak 29.

Izvje规e o materijalno-financijskom poslovanju Predsjednik Udruge podnosi Skup箃ini na razmatranje i prihva鎍nje.


VII.

PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

萳anak 30.

Udruga prestaje postojati odlukom Skup箃ine ili u drugim slu鑑jevima predvi餰nim zakonom.
U slu鑑ju prestanka postojanja Udruge preostala imovina 鎒 pripasti udrugama koje se bave istom djelatnosti.
U slu鑑ju prestanka postojanja temeljem odluke Skup箃ine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Udruge dvotre鎖nskom ve鎖nom glasova od ukupnog broja 鑜anova Skup箃ine Udruge.

萳anak 31.

Likvidatora udruge imenuje i opoziva Skup箃ina odabirom me饀 鑜anovima udruge. Mogu鎒 je odabrati likvidatora i izvan 鑜anova udruge odlukom Skup箃ine.
Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovla箃ena za zastupanje udruge do okon鑑nja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga.


VIII

PRIJELAZNE I ZAVR㎞E ODREDBE


萳anak 32.

Statut Udruge donosi Skup箃ina ve鎖nom glasova ukupnog broja 鑜anova Skup箃ine Udruge nakon provedene rasprave.


萳anak 33.

Tuma鑕nje odredbi ovog Statuta daje Skup箃ina Udruge.
Tuma鑕nje drugih akata Udruge daje Skup箃ina udruge.U Rijeci, ______________ godine.


                                     
                                                                                    ______________________________
                                                                                          PREDSJEDNIK UDRUGE