13-06-2024, 18:19:19
SMF Trader System - Detailed Feedback
Detailed Comment Poslao mi je oštećen klip motora i kad sam rekao da ću mu ga vratiti
više ne odgovara na pp ni telefon.Ne razumijem kako čovjek može izgubiti obraz za 100 kuna.
Comment by: BXR
Return to Trader Ratings
Powered by SMF Trader System