26-03-2017, 21:59:07

Autor Tema: STATUT KLUBA  (Posjeta: 3571 vremena)

0 萳anova i 1 Gost pregledava ovu temu.

Offline Vele

 • 萳an Alfa kluba*********
 • Trade Count: (0)
 • Ovisnik o alfistima
 • *
 • Postova: 5363
 • Karma: 837
 • Spol: Mu筴i
 • 156 1.9 JTDm 16 V Sportwagon
  • Split
  • www.designquarto.eu
STATUT KLUBA
« u: 01-12-2010, 17:46:26 »
Na temelju 鑜anka 11. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 88/01),
Osniva鑛a skup箃ina Kluba ljubitelja Alfa Romea, odr綼na 22. sije鑞ja 2005. godine, donijela je

S T A T U T

KLUBA LJUBITELJA ALFA ROMEA

I
OSNOVNE ODREDBE


萳anak 1.
Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedi箃u, o zastupanju; o ciljevima, te djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o ostvarivanju javnosti rada Udruge; o 鑜anstvu i 鑜anarini; pravima i obvezama 鑜anova; o unutarnjem ustroju; o tijelima Udruge, njihovom sastavu, ovlastima, na鑙nu odlu鑙vanja. uvjetima i na鑙nu izbora i opoziva, trajanju mandata, te odgovornosti 鑜anova; imovini i raspolaganju s mogu鎜m dobiti; na鑙nu stjecanja imovine; prestanku postojanja, te postupku s imovinom u slu鑑ju prestanka postojanja Udruge.

萳anak 2.
Naziv udruge je: Klub ljubitelja Alfa Romea
Skra鎒ni naziv udruge je: Alfa klub
Sjedi箃e udruge je: Poljana Zdenka Mikine 26, Zagreb

萳anak 3.
Klub ljubitelja Alfa Romea, u daljnjem tekstu Alfa klub, je udruga registrirana pri Gradskom uredu za op鎢 upravu. Alfa klub je naprofitna pravna osoba.

萳anak 4.
Udruga ima pe鑑t.
Pe鑑t udruge je: okruglog oblika promjera 3 cm s upisanim tekstom uz rub koji glasi: Klub ljubitelja Alfa Romea – Zagreb.

萳anak 5.
Udrugu zastupaju Predsjednik, Dopredsjednici i Tajnik. Skup箃ina mo緀 ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.

II
CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE

萳anak 6.

Udruga je osnovana s ciljem promicanja automobilske marke Alfa Romeo i stila 緄vljenja, pona筧nja te kulture specifi鑞e za ljubitelje te marke.

萳anak 7.
Djelatnosti Udruge su:
   planiranje rada i aktivnosti Alfa kluba
   organiziranje susreta 鑜anova Alfa kluba
   informiranje javnosti o radu i aktivnostima Alfa kluba
   razvijanje programa me饀narodne suradnje
   izdavanje knjiga, 鑑sopisa i ostalih publikacija iz podru鑚a svoje djelatnosti sukladno posebnim propisima
   ja鑑nje suradnje sa srodnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje
   okupljanje svojim programom u 鑜anstvo vlasnike vozila i ljubitelje vozila marke Alfa Romeo
   zastupanje interesa svojih 鑜anova
   pru綼nje informacija i razmjena iskustava u svezi nabave, servisiranja, osiguranja i za箃ite vozila marke Alfa Romeo

萳anak 8.
Rad Udruge je javan. Javnost rada Udruge ostvaruje se na na鑙ne utvr餰ne ovim Statutom, poimence:
   pravodobnim izvje规ivanjem 鑜anstva o radu Udruge i zna鑑jnijim doga餫jima, pisanim izvje规ima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan na鑙n,
   javnim priop鎍vanjem.

III
萀ANSTVO U UDRUZI

萳anak 9.

萳anom Udruge mo緀 postati svaka fizi鑛a i pravna osoba.
 
萳anak 10.
萳anom Udruge se postaje upisom u Registar 鑜anova koji vodi Tajnik Udruge.

萳anak 11.
Predsjedni箃vo Udruge odre饀je godi筺ji iznos 鑜anarine.

萳anak 12.
Prava i obveze 鑜anova su:
   pla鎍nje 鑜anarine,
   bavljenje aktivnostima Udruge,
   sudjelovanje u upravljanju poslovima Udruge,
   鑥vanje i podizanje ugleda Udruge,
   鑥vanje materijalnih dobara i izvr筫nje preuzetih obveza.

萳anak 13.
萳anstvo u Udruzi prestaje:
   dragovoljnim istupom,
   nepla鎍njem 鑜anarine, osim ako nije druga鑙je odre餰no,
   isklju鑕njem.
萳an se bri筫 iz Registra 鑜anova bez posebne odluke ukoliko do kraja godine ne plati 鑜anarinu za teku鎢 godinu osim ako Predsjedni箃vo jednoglasno ne donese druga鑙ju odluku uzev筰 prethodno u obzir eventualan poseban status odre餰nog 鑜ana i/ili njegove posebne aktivnosti u cilju promicanja ugleda Udruge.
Odluku o isklju鑕nju 鑜ana iz Udruge donosi Predsjednik. Isklju鑕ni 鑜an ima pravo u roku od petnaest dana, ra鑥naju鎖 od dana dostave odluke, podnjeti 綼lbu Predsjedni箃vu Udruge.
Predsjedni箃vo je du緉o rije筰ti 綼lbu u roku trideset dana ra鑥naju鎖 od dana dostave 綼lbe. Odluka Predsjedni箃va Udruge o isklju鑕nju je kona鑞a.

萳anak 14.
Udruga se mo緀 udru緄ti u saveze udruga i u me饀narodne udruge.
Odluku o udru緄vanju donosi Predsjedni箃vo.
 
IV

TIJELA UDRUGE

萳anak 15.

Tijela Udruge su:
   Skup箃ina
   Predsjedni箃vo
   Predsjednik
   Dopredsjednici
   Tajnik

SKUP㏕INA

萳anak16.

Skup箃ina je najvi筫 tijelo upravljanja Udrugom. Skup箃inu sa鑙njavaju svi poslovno sposobni 鑜anovi Udruge te po jedan predstavnik svake pravne osobe 鑜anice.

萳anak 17.
Skup箃ina mo緀 biti redovita, izborna i izvanredna. Skup箃ina redovito zasjeda najmanje jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skup箃ine odr綼va svake 鑕tiri godine.
Sjednice Skup箃ine saziva Predsjednik Udruge na vlastitu inicijativu.
U odluci o sazivanju Skup箃ine Predsjednik utvr饀je dnevni red sjednice te dan i mjesto odr綼vanja sjednice.
Predsjednik je du綼n sazvati sjednicu Skup箃ine kada to zatra緄 najmanje 1/3 鑜anova Udruge ili 1/3 鑜anova Predsjedni箃va.
U svom zahtjevu za sazivanje Skup箃ine predlagatelji su obvezni predlo緄ti dnevni red sjednice.
Ako Predsjednik ne sazove sjednicu Skup箃ine u roku 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 5. ovoga 鑜anka, sazvati 鎒 je predlagatelj (odluka treba sadr綼vati prijedlog dnevnog reda te mjesto i dan odr綼vanja sjednice).
 
萳anak 18.
Skup箃ini predsjedava Predsjednik Udruge. U odsutnosti Predsjednika, Skup箃inom predsjedava jedan od dvoje Dopredsjednika. U tom slu鑑ju Skup箃ina javnim glasovanjem odre饀je koji 鎒 od dvoje Dopredsjednika predsjedavati sjednicom. U slu鑑ju da su Predsjednik i Dopredsjednici odsutni, Skup箃ina 鎒 na po鑕tku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja 鎒 predsjedavati sjednicom.
O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se trajno 鑥va u arhivi Udruge.

萳anak 19.
Skup箃ina odlu鑥je pravovaljano ako je nazo鑞a natpolovi鑞a ve鎖na svih 鑜anova Skup箃ine, a odluke donosi ve鎖nom glasova nazo鑞ih 鑜anova.

萳anak 20.
Skup箃ina Udruge:
   donosi i mijenja Statut Udruge,
   razmatra i usvaja izvje规a o radu Predsjedni箃va Udruge,
   razmatra i usvaja izvje规a o radu Predsjednika Udruge,
   daje smjernice za rad Udruge,
   bira i razrje箄je du緉osti 鑜anove Predsjedni箃va,
   odlu鑥je o prestanku rada Udruge,
   bira i razrje箄je du緉osti Predsjednika, Dopredsjednike i Tajnika,
   obavlja i druge poslove odre餰ne zakonom ili Statutom.

PREDSJEDNI㏕VO

萳anak 21.

Izvr筺e funkcije i druge poslove utvr餰ne ovim Statutom obavlja Predsjedni箃vo Udruge.

萳anak 22.
Predsjedni箃vo 鑙ni 筫st 鑜anova.
Predsjedni箃vo je izvr筺o i operativno kolegijalno tijelo.
Predsjednik Udruge saziva sjednice Predsjedni箃va i rukovodi radom Predsjedni箃va.
 
萳anak 23.
Predsjedni箃vo:
   saziva Skup箃inu Udruge,
   utvr饀je prijedlog Programa rada i Statuta koji se podnose Skup箃ini na razmatranje i prihva鎍nje,
   utvr饀je prijedloge programa djelatnosti i planove rada,
   brine o izvr筫nju usvojenog Programa rada i provedbi odluka Skup箃ine Udruge,
   upravlja imovinom Udruge,
   podnosi izvje规a o radu Skup箃ini Udruge,
   imenuje komisije i sli鑞a tijela prema potrebi te im odre饀je zadatke,
   odlu鑥je o 綼lbama 鑜anova na odluke Predsjednika o isklju鑕nju iz Udruge,
   obavlja i druge poslove predvi餰ne Statutom i drugim op鎖m aktima Udruge.

萳anak 24.
Sjednicu Predsjedni箃va saziva Predsjednik Udruge.
Odluke Predsjedni箃va donose se ve鎖nom glasova svih 鑜anova Predsjedni箃va.
Sjednice Predsjedni箃va odr綼vaju se prema potrebi o 鑕mu odlu鑥je Predsjednik, a mora se odr綼ti najmanje jednom u tri mjeseca.

萳anak 25.
Za svoj rad Predsjedni箃vo je odgovorno Skup箃ini.
Predsjedni箃vo podnosi Skup箃ini godi筺je izvje规e o svom radu.
Mandat 鑜anova Predsjedni箃va traje 鑕tiri godine.

PREDSJEDNIK

萳anak 26.

Predsjednika Udruge bira Skup箃ina na mandat od 鑕tiri godine.
Predsjednik Udruge je po funkciji ujedno i predsjednik Predsjedni箃va.

萳anak 27.
Predsjednik:
   zastupa Udrugu,
   pokre鎒 raspravu o odre餰nim pitanjima iz djelokruga Skup箃ine i Predsjedni箃va Udruge,
   rukovodi radom Skup箃ine i Predsjedni箃va,
   brine se o upoznavanju javnosti s radom Skup箃ine i njezinih tijela,
   obavlja i druge poslove predvi餰ne Statutom i drugim op鎖m aktima Udruge.

萳anak 28.
Predsjednik Udruge podnosi izvje规e o svom radu Predsjedni箃vu i Skup箃ini Udruge.
DOPREDSJEDNICI

萳anak 29.
U slu鑑ju odsutnosti ili sprije鑕nosti, Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje jedan od dvoje Dopredsjednika.Odluku o tome koji 鎒 ga Dopredsjednik zamjeniti donosi Predsjedni箃vo.
U slu鑑ju trajne sprije鑕nosti ili ostavke Predsjednika, jedan od dvoje Dopredsjednika privremeno postaje vr筰telj du緉osti predsjednika sve do novog izbora koji se mora odr綼ti najkasnije 30 dana od trenutka kada je Predsjednik prestao vr筰ti svoju du緉ost. Odluku o tome koji 鎒 Dopredsjednik postati v.d. predsjednika donosi Predsjedni箃vo.
Dopredsjednike Udruge bira Skup箃ina na mandat od 鑕tiri godine.

TAJNIK

萳anak 30.

Tajnika Udruge bira i imenuje Skup箃ina na mandat od 鑕tiri godine za obavljanje
stru鑞o – administrativnih poslova u Udruzi.
Tajnik Udruge vodi registar 鑜anova.

萳anak 31.
Za rad u pojedinim podru鑚ima djelovanja Udruge, Predsjedni箃vo ili Predsjednik mogu osnovati stalne i povremene komisije ili druga radna tijela.
Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvr饀je se njihov sastav, zada鎍, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.

V
IMOVINA I NA菼N STJECANJA IMOVINE

萳anak 32.

Imovinu Udruge 鑙ne:
   nov鑑na sradstva,
   pokretne stvari,
   nekretnine,   
   druga imovinska prava.

萳anak 33.
Udruga stje鑕 imovinu:
   od 鑜anarine,
   od dobrovoljnih priloga i darova,
   od dotacija iz prora鑥na,
   iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

萳anak 34.
Izvje规e o materijalno – financijskom poslovanju Predsjednik Udruge podnosi Predsjedni箃vu na razmatranje i prihva鎍nje. Predsjedni箃vo je pak du緉o to izvje规e podnjeti Skup箃ini Udruge.

VI
PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

萳anak 35.

Udruga prestaje postojati u slu鑑jevima predvi餰nim zakonom.
U slu鑑ju prestanka postojanja Udruge preostala imovina 鎒 pripasti osniva鑙ma Udruge.
U slu鑑ju prestanka postojanja temeljem odluke Skup箃ine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Udruge dvotre鎖nskom ve鎖nom glasova od ukupnog broja 鑜anova Skup箃ine Udruge.

VII
PRIJELAZNE I ZAVR㎞E ODREDBE

萳anak 36.

Statut Udruge donosi Skup箃ina ve鎖nom glasova ukupnog broja 鑜anova Skup箃ine Udruge nakon provedene rasprave.

萳anak 37.
Tuma鑕nje odredaba ovog Statuta daje Skup箃ina Udruge.
Tuma鑕nje drugih akata Udruge daje Predsjednik Udruge.

U Zagrebu, 22. sije鑞ja 2005. godine

PREDSJEDNIK UDRUGE

Mislav Gali

...
Napomena: postojao je i prijedlog izmjena ovog prvog, temeljnog, Statuta.
Neke od izmjena se provode u praksi iako nisu pravno i formalno potvr餰ne usvajanjem novog Statuta
odnosno nadopuna i izmjena starog, ali su nu緉e za djelovanje Kluba.
Npr.
- 萳anak 13.  je dora餰n u smilsu to鑞ije definicije trajanja 鑜anstva u Klubu.
萳anstvo zapo鑙nje datumom uplate 鑜anarine i traje 365 dana od tog dana.
- iz 萳anka 22.:  Predsjedni箃vo umjesto 6 broji 5 鑜anova ( neparan broj, kako bi se izbjegla pat pozicija u glasovanjima 鑜anova Predsjedni箃va )
...
« Zadnja izmjena: 01-12-2010, 17:54:53 od Vele »
Plava s efektom

...i zato pjevam da ne pojede me mrak...